רדיו יובל   רשימת דיוור תנאי שימוש (קולמוסנט ©) הרשמה עזרה מקלדת יובל

02/05/2003 14:40:05 :ךיראת
 דשא ילא 
:תאמ
ץראה תרצות היסטנפו ינוידב עדמ :אשונה:ץעה תפמ 
  [12] [03/05/2003 23:31:53]  יאבג םיסנ  \  !? םתעגתשה - םייתד
 ןאכ התא -»   [7] [02/05/2003 14:40:05]  דשא ילא  \  ץראה תרצות היסטנפו ינוידב עדמ
   [02/05/2003 15:59:52]  אירוס  \  ,םעט בוט םע,ןרקסמ,ןינעמ בוש תאז תישע ילא
   [02/05/2003 19:49:05]  דשא ילא  \  םלוע לש תושדחה ןיזגמב רוקמב עיפוה הז רמאמ
   [02/05/2003 19:53:51]  דשא ילא  \  לארשיב תורפסה בצמ לע הלאכ תופיקמ תוריקס
   [03/05/2003 21:21:02]  דשא ילא  \  םייתורפסה םינותיעב םימסרפתמ רשאכ ללכבו
   [02/05/2003 19:01:02]  יחרזמה םרוי  \  לטומח יתארק.תקתרמו תפלאמ הריקס.הדות בןש :ילא
   [02/05/2003 23:09:54]  הילד  \  טושפ הבוח רפס םולב לטסק לש יטיס ילוד ילא הדות
   [18/05/2003 05:34:16]  טימורג  \  רמאמה תא יתכרע ינא אלש ןייצל שקבמ קר ינא
  [2] [02/05/2003 13:39:03]  יחרזמה םרוי  \  יעובש רוט - הדש תפקשמ