רדיו יובל   רשימת דיוור תנאי שימוש (קולמוסנט ©) הרשמה עזרה מקלדת יובל

18/04/2003 12:30:02 :ךיראת
 דשא ילא 
:תאמ
ריעצה סנו;acute&ג הנאידניא :אשונה:ץעה תפמ 
  [2] [18/04/2003 13:28:47]  יחרזמה םרוי  \  ;acute&ב לירפאב 18 ישש םוי לוגע רודכ
 ןאכ התא -»   [4] [18/04/2003 12:30:02]  דשא ילא  \  ריעצה סנו;acute&ג הנאידניא
   [19/04/2003 13:44:30]  וינטג יפר  \  םרובע קר אל ךא ,רנ'זה יבבוחל האנ הריקס -הדות ילא
   [19/04/2003 19:23:28]  דשא ילא  \  ידניא
   [19/04/2003 15:35:13]  אירוס  \  . תפלאמ הריקס הינש לכמ יתנהנ
   [24/04/2003 21:38:25]  דשא ילא  \  תירבה ןורא
  [8] [18/04/2003 08:16:00]  אירוס  \  רופיס - םינודשהו דואד