רדיו יובל   רשימת דיוור תנאי שימוש (קולמוסנט ©) הרשמה עזרה מקלדת יובל

11/04/2003 10:16:22 :ךיראת
 דשא ילא 
:תאמ
תידוהי הכלמה :אשונה:ץעה תפמ 
  [2] [11/04/2003 14:55:38]  יחרזמה םרוי  \  יעובש רוט - הדש תפקשמ
 ןאכ התא -»   [4] [11/04/2003 10:16:22]  דשא ילא  \  תידוהי הכלמה
   [11/04/2003 12:08:55]  יזנכשא יפר  \  .-םיכחמו הפי רמאמ :דשאל
   [12/04/2003 01:09:33]  שימע  \  "םירטנצופוריא" ונדוסיב ונחנאש הדבועה תא תראה
   [14/04/2003 14:09:27]  הקינא  \  םישנ דוע ויה
   [12/04/2003 14:13:21]  יחרזמה םרוי  \  !בל ברקמ הדות בוש :ילא
   [14/04/2003 02:06:35]  וינטג יפר  \  תשרומל הנוש ןפ ףיסומה ןיינעמ רמאמ ,הדות ילא
   [14/04/2003 22:10:58]  דשא ילא  \  תידוהי לש הפוקתב םיאור םיפויתאה רומאכ
   [19/04/2003 10:47:13]  שולא ינש  \  הפי
  [17] [09/04/2003 14:44:03]  שימע  \  ןמדזמ רוט / הנטק תירוטסיה הנינפ