רדיו יובל   רשימת דיוור תנאי שימוש (קולמוסנט ©) הרשמה עזרה מקלדת יובל

02/04/2003 06:40:23 :ךיראת
 דשא ילא 
:תאמ
ילארשיה ינוידבה עדמה לש הליהתה לכיה :אשונה:ץעה תפמ 
  [3] [02/04/2003 08:55:52]  סדנמ ןועמש  \  הפוריאב השדח תילארשי לוגיר תיירורעש
 ןאכ התא -»   [3] [02/04/2003 06:40:23]  דשא ילא  \  ילארשיה ינוידבה עדמה לש הליהתה לכיה
   [02/04/2003 11:33:41]  וינטג יפר  \  ינוידב עדמ ירפס םע דליכ ילש הנושארה "השיגפ"ה
   [02/04/2003 11:43:56]  אירוס  \  ך"נתה ימיב התיה דוע ירבע ינוידב עדמ תורפס.
   [02/04/2003 22:27:12]  שימע  \  ...ןשקיפ סנייס אוה "זולב"ש עדוי יתייה םא
   [03/04/2003 10:12:40]  לגס רוצילא  \  הבוט השעת אבהל ילא
   [03/04/2003 10:38:27]  אירוס  \  קלמע-( י"א ) ןבל לחכ תרצות , הפ-לעבש ינוידב עדמ
  [2] [01/04/2003 04:21:37]  יחרזמה םרוי  \  תילולשב םילג - תילארשי תרושקת