רדיו יובל   רשימת דיוור תנאי שימוש (קולמוסנט ©) הרשמה עזרה מקלדת יובל

28/03/2003 08:19:47 :ךיראת
 דשא ילא 
:תאמ
ולוכ םלועה לע דובעל :אשונה:ץעה תפמ 
  [1] [28/03/2003 23:57:34]  יחרזמה םרוי  \  סרוטינומ הידמ תילגנאב םירמאמ םורופ :תילגת
 ןאכ התא -»   [2] [28/03/2003 08:19:47]  דשא ילא  \  ולוכ םלועה לע דובעל
   [29/03/2003 02:23:34]  סדנמ ןועמש  \  ףתוש תויהל לוכי יניאש יל רצ
   [01/04/2003 12:17:28]  וינטג יפר  \  לירפאב 1 ה הנשהש וא ,יל המדנ קר הז םאה - ילא
   [01/04/2003 19:30:11]  דשא ילא  \  תוחיתמל חור בצמ ןיא טושפ םישנאלש יל הארנ
  [4] [28/03/2003 08:13:49]  יחרזמה םרוי  \  יעובש רוט - הדש תפקשמ