רדיו יובל   רשימת דיוור תנאי שימוש (קולמוסנט ©) הרשמה עזרה מקלדת יובל

19/03/2003 02:18:46 :ךיראת
 דשא ילא 
:תאמ
קנארפ ןיטסו;acute&ז לש ירותסמה התומ :אשונה:ץעה תפמ 
  [2] [19/03/2003 07:28:01]  יחרזמה םרוי  \  ןמדזמ רוט - לוגע רודכ
 ןאכ התא -»   [3] [19/03/2003 02:18:46]  דשא ילא  \  קנארפ ןיטסו;acute&ז לש ירותסמה התומ
   [19/03/2003 06:51:12]  סדנמ ןועמש  \  ? והמ "תינקת אל תורפס" חנומה ,דשא
   [19/03/2003 09:36:47]  דשא ילא  \  " הלק" תורפסל יאמדקאה גשומה והז
   [19/03/2003 14:26:35]  וינטג יפר  \  ודיצב הלאשו ,ליכשמו ןיינעמ רמאמ
   [19/03/2003 19:21:19]  דשא ילא  \  הלק תורפס ירפוס
   [20/03/2003 02:03:21]  לגס רוצילא  \  רצנ לאכימ
   [20/03/2003 02:48:57]  דשא ילא  \  רצנ לש רבעשל ל"ומה תא ריכמ ינא
   [20/03/2003 17:02:22]  הנא  \  הלאש ילא
   [20/03/2003 18:53:14]  דשא ילא  \  הזה רמאמל רושיק חלשנ ןזור יעורל
   [20/03/2003 08:52:18]  שימע  \  םירפוס ויה הלקה תורפסה יבתוכמ קלח יכ ןוכנ
   [20/03/2003 19:02:57]  דשא ילא  \  יל רכומ אל םשה
   [20/03/2003 22:29:40]  שימע  \  אל ירעצל
  [2] [18/03/2003 15:02:20]  סדנמ ןועמש  \  הבהאה תאנקו הבהא