רדיו יובל   רשימת דיוור תנאי שימוש (קולמוסנט ©) הרשמה עזרה מקלדת יובל

15/03/2003 08:00:08 :ךיראת
 דשא ילא 
:תאמ
הלק תורפס לע היווירט תולאש :אשונה:ץעה תפמ 
  [11] [16/03/2003 15:59:18]  דלפ דוד  \  לארשי לש העתרהה רשוכ לעו העתרה רשוכ לע
 ןאכ התא -»   [9] [15/03/2003 08:00:08]  דשא ילא  \  הלק תורפס לע היווירט תולאש
   [16/03/2003 11:02:46]  שולא ינש  \  (תויפולח תולאש עברא :וא) הנימאמ אל ינא
   [16/03/2003 12:01:58]  ריילק  \  דשא ילאל
   [16/03/2003 13:30:22]  דשא ילא  \  תשרב סקימוק יאשונב ילש תובתכ המכו המכ שי
   [16/03/2003 12:27:18]  וינטג יפר  \  ןיבמ לבא ,סדיכות לש ןיסחויה תלשוש תא ריכמ יניא
   [16/03/2003 13:02:55]  דשא ילא  \  הנוכנ הבושת
   [19/03/2003 09:38:23]  דשא ילא  \  תוימיקירטפה תולאשל תובושתה הנהו
   [19/03/2003 09:40:51]  דשא ילא  \  תולאשל תובושת דועו
   [20/03/2003 09:10:45]  שימע  \  רטראק ליב לש סוסה
   [20/03/2003 09:11:44]  שימע  \  ?יגולותימה "ותבלכ יתייה" תא בתכ ימ ךל עודי
   [20/03/2003 19:01:23]  דשא ילא  \  יל עודי
   [20/03/2003 22:27:51]  שימע  \  רובע סרפה תא יל ןת וישכע
   [20/03/2003 22:38:25]  דשא ילא  \  םירבחמה לע םיקייודמה םיטרפה תא אצמת
   [22/03/2003 01:13:09]  שימע  \  ריעזה ןאמורה תרדס לע והשמ םעפ תבתכ םאה ,הדות
   [22/03/2003 06:27:55]  דשא ילא  \  ןושארה רופיסה תא בתכו הרדסל ץעוי היה יריאמה
   [22/03/2003 08:48:00]  שימע  \  ולש תומהבה תמכח תא בהוא ינא
  [7] [15/03/2003 06:06:43]  סדנמ ןועמש  \  תונקסמו םיחקל - המחלמ תונואת