רדיו יובל   רשימת דיוור תנאי שימוש (קולמוסנט ©) הרשמה עזרה מקלדת יובל

11/03/2003 04:26:53 :ךיראת
 דשא ילא 
:תאמ
ךלמה לש ובוש :אשונה:ץעה תפמ 
  [4] [12/03/2003 07:22:11]  ןאמ רדנסכלא  \  תואוושהו תואוש לע
 ןאכ התא -»   [3] [11/03/2003 04:26:53]  דשא ילא  \  ךלמה לש ובוש
   [12/03/2003 12:28:37]  אירוס  \  לוחה ףוע ומכ . םייקו יח יח לארשי ךלמ דוד רמאנש יפכ
   [13/03/2003 22:21:07]  וינטג יפר  \  הזכ רבד ללכב שי םא - לכשה רסומ
   [15/03/2003 21:40:47]  דשא ילא  \  רשנ ןורוד אל , רשנ יבא
   [15/03/2003 21:53:07]  וינטג יפר  \  ...סומלוק תטילפ .... קדוצ התא
   [14/03/2003 08:30:28]  יחרזמה םרוי  \  !רנ'זו גוס ותואמ ףסוה אנא- קתרמ ילאל
  [2] [09/03/2003 14:43:09]  ךרוע  \  ;quot&ןופצה שיבכ;quot&ל ינש קרפ