פורטל אמא אדמה : מיסטיקה | רוחניות | רפואה משלימה | ניו אייג' - העידן החדש

פורום האדם השלם - פרחי באך, ארומותרפיה, טכניקת EMF וראיית העולם דרך חוכמת הקבלה

תאריך 30/09/2005 05:18:27
מאת אביחי
נושא שליטה רגשית - ההתמודדות עם הכעס

 

"כעס"

 

רגש זה הוא רגש עז הגורם לתוקפנות ולאלימות מילולית ופיזית, הוא נקרא אף בשם "חימה" מכיוון שהינו מתולדות האש, ועל כך אמרו חז"ל "כל הכועס כל מיני גהנם שולטין בו".

 

נראה, שישנו גהנם השולט על האדם עוד בעודו כאן בעולם הזה, הכועס מתנתק מעצמו ומסביבתו, הוא מאבד שליטה על ערכיו ועקרונותיו, התנהגותו נעשית לא ראציונלית ואף הרסנית עד שפעמים מגיע בשל כך גם לשפיכות דמים, על פחות מזה קבעו חכמים כי "המשבר כלים בחמתו יהיה בעינך כעובד עבודת כוכבים" משום שהאדם הכועס מאבד את כח שליטתו על מעשיו ודרכו פתוחה לשליטה חיצונית שתוכל להביאו גם לכפירה ולחוסר אמונה.

 

הרמב"ם בספר המדע מרחיב בגנות הכעס: "הכעס מדה רעה היא עד למאד וראוי לאדם שיתרחק ממנה עד הקצה האחר, וילמד עצמו שלא יכעוס ואפילו על דבר שראוי לכעוס עליו. ואם רצה להטיל אימה על בניו ובני ביתו או על הציבור, אם היה פרנס ורצה לכעוס עליהן כדי שיחזרו למוטב, יראה עצמו בפניהם שהוא כועס כדי לייסרם ותהיה דעתו מיושבת בינו לבין עצמו, כאדם שהוא מדמה כועס בשעת כעסו והוא אינו כועס. אמרו חכמים הראשונים כל הכועס כאילו עובד עבודת כוכבים. ואמרו שכל הכועס אם חכם הוא חכמתו מסתלקת ממנו ואם נביא הוא נבואתו מסתלקת ממנו. ובעלי כעס אין חייהם חיים. לפיכך צוו להתרחק מן הכעס עד שינהיג עצמו שלא ירגיש אפילו לדברים המכעיסים וזו היא הדרך הטובה".

אכן, בעלי הכעס חייהם אינם חיים, הן מבחינה פיזית והן מבחינה מנטאלית, זהו רגש הגורם לתגובות קשות בכל התחומים ומכל הזויות, אדם כעסן אינו נוח לעצמו ואינו מקובל על סביבתו, לעתים מעכיר במידה רבה בגוף ובנפש אף את חיי הקרובים אליו.

 

היזקים פיזיולוגים

 

במישור הפיזיולוגי, מחקרים מראים שכעסנים נוטים יותר לסבול מפרכוסי לב, מחלות לב, ומשבץ. אחוז התמותה בקרב הכעסנים גבוהה יותר מבשאר האוכלוסיה, שלמה המלך אמר "הסר כעס מליבך והעבר רעה מבשרך" רעת הבשר הנובעת מן הכעס רבה היא, תגובות כעייפות, יתר לחץ דם, כאבי ראש, ופריחות בעור, הם חלק ממכלול התגובות הפיזיולוגיות הנגרמות מרגש זה.

 

חכמים קבעו "אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסת בו רוח שטות" השגעון הרגעי, זה הנוצר מאיבוד השליטה של האדם על מעשיו מביאו עד כדי רציחה ממש, רבים הם המקרים בהם כעס של נהג בכביש עלה בחייו של "המכעיס", ולא פחות מכך רבו מקרי האבדון וההיזק של הכעסנים לגופם שלהם – מחיר הכעס גובה קרבנות רבים, אך הקרבן המרכזי הוא הכועס בעצמו.

הכעס כמבחן הנפש

 

אם רצית לדעת על אדם מסויים מה טיבו, צא והכירו מתוך מבחן משולש: בכוסו, כיסו, ובכעסו, שהם על פי המהר"ל מבחן בגופו של האדם - "שכרות הכוס", וכן בממונו - בכיסו, והמבחן השלישי בנפשו - מבחן הכעס.

 

כוסו - "מבחן הגוף": מצב זה מבטא הפרזת השתיה עד כדי שכרות ואי סינון שכלי לכוח הדיבור, בזמן השכרות אנשים מגלים את סודותיהם, ונחשפים גם הרצונות והשאיפות האמתיות יותר של האדם, במקרים רבים אנשים גדולים נתגלו דווקא מתוך מצב זה, אך בהרבה מקרים אחרים נחשפו רגשות שליליים שהיו נחבאים עד כה.

 

כיסו - "מבחן הממון": יש המשימים את ממונם דרגה מעל נפשם, הוא קרוב אליהם ביותר, כיצד תתנהג אתה כאשר מצד אחד זועקת תאוות הממון שבך, אך כנגדה עומדים עקרונותיך? כשכל  הנסיבות ההכרחיות מההיבט הגשמי סוחבות אותך בגיבוי טענות הגיוניות לכאורה למעול בממון האסור לך, האם תעמוד במבחן? ברגע האמת תבדק ישרותך ונאמנותך.

 

כעסו - "מבחן הנפש": כשאדם מגיע לכדי כעס מהסיבות "המוצדקות" ביותר, שליטתו בנפשו נבחנת, ובהתנהגותו החיצונית משקף הוא את תוכנו הפנימי, אם איבד שליטה עד כדי שמשבר כלים או מאבד ממונו בחמתו, כבר עכשיו מעיד על עצמו כי דרגתו הרוחנית מהשפלות ביותר ויתכן שימצא סופו בועט אף בדברים שלפי הצהרותיו הפומביות הם היקרים לו ביותר כאמונה בבורא.

 

הכעס הינו ממחלותיה הקשות של הנפש, הוא מטשטש את ההבחנה בין העיקר והטפל, ומעכב מאיתנו לממש את הפוטנציאל הטמון בנו ואף שוחקו, רגש זה הורס את כושר השיפוט שלנו ומעצים את שליליותם של אחרים לצד גימודו את החיובי שבהם, הוא מעודד פגיעה בזולת, ומשום כך הכעסן אינו מוצא נחת בסביבת אנשים מה שעלול לגרום בסופו של דבר לאיבוד מקום לימודו או עבודתו ושבירת המסגרות בהם בחר לחיות - כעסו מבודדו.

 

הכעס מסיר אור השכל

 

כשאנו באים למצות את ה"אני" האמיתי שלנו - ה"אני" הרוחני מכוח נשמתינו, הרי שהכעס סותר את כל עבודתינו, הוא מחזק את ה"אני" המדומה התאוותני – הגשמי, ומסתיר מאיתנו את האמת על עצמנו, בספר אורחות צדיקים שער שנים עשר כותב המחבר: "כל כעסן לא יהיה חכם גדול, כי הכעס מבריח מלבו חכמתו, שלא יוכל לענות כהוגן ולא יוכיח כהוגן, וכל דבריו לא בהשכל. הכעסן מונע ממנו מוסרים ותוכחות, כי אין אדם רשאי לגלות לו טעויותיו ודרכיו המכוערים, כי כל אדם יפחד ממנו להגיד לו ענייניו, כי הוא ירגז עליהם, ואפילו אם יוכיח אותו שום אדם, לא יקבל ממנו מתוך הכעס. כללו של דבר: אין הכעסן מקבל שום מידה טוב אם לא יסיר מלבו הכעס". - חכמת ההתבוננות נדחית היא מפני הכעס.

 

דברים חמורים במיוחד כותב רבי חיים ויטאל תלמיד האריז"ל  "הנה מורי ז"ל היה מקפיד בענין הכעס יותר מכל שאר העבירות, אפילו שהוא כועס בשביל מצוה, ואפילו כשהייתי מלמד את אחי יצ"ו, ולא היה יודע כפי רצוני, והייתי כועס עליו על זה, גם על הדבר הזה הזהירני מורי ז"ל והוכיחני במאד מאד, והיה נותן טעם לזה ואומר: כל שאר העבירות פוגמים באבר אחד, אבל מידת הכעס פוגמת כל הנשמה כולה ועושה אותה טריפה"

 

שורש הכעס גאווה

 

לרוב רווחת לה המחשבה כי הכעס הוא תגובה טבעית למאורעות מכעיסים, אך האמת היא שהכעס הוא רגש משני לרגש אחר עמוק יותר, העבודה על הרגש הגורם היא המפתח לחיים שלווים יותר ולא לחוצים ומתוחים.

 

כך כתב הרמב"ן באיגרת ששלח לבנו בקטלוניא בהבטיחו שכאשר יקראנה ויהא רגיל בה יענוהו משמים על כל מה שישאל, ויהא ניצול מכל צרה, "שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך, תתנהג תמיד לדבר כל דבריך בנחת לכל אדם ובכל עת, ובזה תנצל מן הכעס, שהיא מדה רעה להחטיא בני אדם... וכאשר תנצל מן הכעס תעלה על לבך מדת הענוה שהיא מדה טובה מכל המידות טובות שנאמר עקב ענוה יראת ה´"

 

בדברים אלו אנו מוצאים את שורשו של הכעס הטמון במידת הגאווה המאוסה כל כך, השאלות העולות במוחו של הכעסן כגון: כיצד אתה יכול לעשות לי את זה? הרי אני אמרתי לך לעשות אחרת? למה זה מגיע לי? תמיד מגיעות מתוך ההרגשה הפנימית ש"אני" הוא הסיבה והמסובב, זאת הגאווה שמצהיר הבורא על בעליה "אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת".

 

לעומת זאת העניו רחוק כרחוק מזרח ומערב מרגש הכעס, מכיוון שאי עשיית רצונו אינה מביאתו לידי סחרור חושים, הוא אינו משים עצמו מעל זולתו, ואינו מחזיק דעתו יקרה יותר מדעות אחרות הסותרות את הילך חשיבתו - אין לו מניע לכעס.

 

הבעש"ט מייסד החסידות היה נוהג לומר שרוב המשוגעים בעולם השתגעו מחמת ה"גאווה", וה"כעס" בגימטריה עולה עשר פעמים "גאווה", ללמדך שהכעס הוא שלימות הגאווה (המספר 10 מבטא שלימות).

 

ביטול הכעס הוא ביטול ה"אני" המדומה

 

העבודה על רגש הכעס נמצאת בבסיסה בהבנה שאם לא אתה גרמת לכך שנעשה לך עוול, הרי שהוא מיועד לך מכוח ההשגחה הפרטית האלוקית על מנת להעצים את אשיותך ולהעלותך עוד מדרגה במדרגות הנפש, כל עמידה בנסיון בזמן אמת מעבר למה שהיא מקדמת אותך אל על, היא משקפת לך כמראה את מיקומך הלא מזוייף במדרגות הנפש, אתה מודע יותר לכוחות ה"אני" האמיתי שלך.

 

המחשת נקודת השיא בשבירת רגש הכעס מתוך ענווה מוחלטת נמצאת במעשה המובא במסכת שבת לא. על שני אנשים שהתערבו על סכום גבוה מאוד בזמנם - ארבע מאות זוז, האם יוכל אחד מהם להביא את הלל נשיא ישראל לידי כעס, הלך אותו אדם בערב שבת בשעת לחץ בשעה שהלל היה מתרחץ, ושאל בקול "מי כאן הלל"? הלל הפסיק את התרחצותו התנגב ויצא אליו, שאלו: "מה רצונך"?  אמר לו: "שאלה גדולה יש לי לשאול", "שאל בני, שאל" עודדו הלל. שאלו: "מפני מה ראשיהם של הבבליים עגולות" ענה לו הלל: שאלה חשובה שאלת בני, מפני שאין המיילדות שלהם מומחיות וכך גורמות לראשיהם להיות עגולות. סיים אותו אדם והלך לו, חזר הלל לרחוץ, ושוב מופיע "המטריד" וזועק "מי כאן הלל? מי כאן הלל?", שוב הפסיק הלל התנגב ויצא אליו, אמר לו: בני מה אתה מבקש? א"ל שאלה יש לי לשאול, א"ל "שאל בני, שאל" שאלו: "מפני מה עיניהן של תרמודיין תרוטות" אמר לו: בני שאלה גדולה שאלת "מפני שדרין בין החולות" הלך שוב אותו אדם וחזר שוב ושוב עם שאלות מלגלגות כגון אלו, תוך כדי זלזול בנשיא ישראל.

 

בסופו של דבר פונה הטורדן אל הלל ואומר לו: "שאלות הרבה יש לי לשאול ומתירא אני שמא תכעוס"  נתעטף הלל במלבושיו המכובדים וישב לפניו, אמר לו: "כל שאלות שיש לך לשאול שאל", ראה מיודעינו כי לא יוכל לעולם להכעיסו, אמר לו: אתה הוא הלל שקורין אותך נשיא ישראל?  ענה לו:  הן,  אמר לו:  אם אתה הוא לא ירבו כמותך בישראל! שאלו הלל: "בני מפני מה"?  אמר לו: "מפני שאבדתי על ידך ד´ מאות זוז", אמר לו הלל:  הוי זהיר ברוחך ואל תחפז להמר פעם אחרת "שכדאי הוא הלל שתאבד אפילו שמונה מאות זוז והלל לא יכעס"!

 

ענוותנות זאת היא שלילה טוטאלית של הכעס, זאת משימה קשה ובייחוד בשעת מבחן אין עבודה זאת מן הקלות, אך ע"י הכנה מוקדמת וברצון רב שווה היא מתיקותה.

 

מהם העיצות להתגבר על הכעס?

 

הבסיס לעיצות ההתגברות על רגש זה נמצא דווקא במוכנות וביכולת שלנו "להכעיס", הכעס החיובי מתברר מתוך אמרת חז"ל "לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר רע".

 

השיטה: ההבחנה בין ה"אני" האמיתי יסוד הרצונות הרוחניים משורש הנשמה - בחינת יצר טוב, ובין ה"אני" המדומה - יצר רע, לאחר שנבחין בין השניים מלאכתינו כעת ליישב את ניגוד האינטרסים בינהם, כאשר ה"אני" המדומה נוטה לאמץ את הכעס כמכשיר להשגת מטרותיו, וכנגדו ה"אני" האמיתי מסלידו ומרחקו, אם נרצה להגיע אל שלימות פנימיותינו נצטרך לכופף את ה"אני" המדומה לטובת ה"אני" האמיתי, וזאת ע"י אותו מכשיר בעצמו "מכשיר הכעס" אנו נכעיס את ה"אני" המדומה – יצר הרע, בכך שנשבור אותו בשעת מבחן, ברגע שעולה הוא בלהבות אש הכעס נתיז עליו ממימי הרוגע והשלווה, זאת נעשה בכמה עיצות טכניות.

 

העיצה הראשונה: הרמב"ן באיגרתו מגלה לבנו סוד גדול "תתנהג תמיד לדבר כל דבריך בנחת לכל אדם ובכל עת" הדיבור בנחת עם כל אדם ואפילו השונא לך ביותר, ולא זו בלבד אלא אף בכל עת ואפילו בשעה שמבטא את שנאתו כלפיך, היא אצילות הנפש הגבוהה, ונצחון מוחץ של ה"אני" האמיתי על ה"אני" המדומה.

 

ברגע שבו מכעיסים אותך, תלמד אף אתה להשתמש ברגש זה ולדעת "להכעיס", אך תדע למי להפנות אותו וכיצד לכוונו, ברגע זה אתה נכנס למלחמה קשה של יצר טוב ויצר רע, ועליך להכעיס את הצד הרע, ביטויו של כעס זה יהיה בשתיקה או לחילופין במקום הצורך בהשבת דברים בנחת, זכור! ברגע זה אתה משיב חזרה בכעס רב אך שקט ורגוע – זהו כעס חיובי המנצח כעס שלילי!

 

אך ככל מלחמה עליך לזכור כי הנצחון הגדול ביותר הוא לא להתחיל אותה, וכאן מגיעה לה העיצה השניה: עצת החכם מכל אדם במשלי י"ז "ולפני התגלע הריב נטוש" השתמש בחכמתך על מנת לזהות את מיקומם של  מוקדי הכעס הבאים, במקום להפעיל את ראשך בתוך המלחמה, הפעילו שעה קודם, כך תדע כיצד ליצור מצב בו לא תצטרך להתמודד עם יכולות תגובתך, על כך מאמר החכם "בשלשה דברים נתנהג עם הכעסן: לשון רכה – שתיקה – וההפרד מאצלו" לעתים מצב של אי חיבור לאדם או אסיטואציה, היא החכמה הגדולה ביותר של ההתגברות על רגש הכעס.

 

זאת עליך לדעת! ההתקרבות הפיזית שלך לאדם כזה או אחר אינה נחשבת בהכרח התקרבות מסוכנת מבחינת מוקד הכעס שהינה טומנת בחובה, אתה יכול להיות קרוב לאדם עם פוטנציאל ל"הכעסה", אך עדיין תהיה רחוק ממנו מרחק מספיק כדי שלא התעורר אצלך מחמתו רגש הכעס, וזה מביא אותנו לעצה השלישית: "אל תבטחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה" כעסים באים מצפיות שלא התגשמו לבסוף, פעמים רבות אנו "סומכים בעיניים עצומות" על כל האנשים הקרובים אלינו "כל עוד לא הוכח אחרת" הבעיה היא עם אותם פעמים "שהוכח אחרת" כמה כעסים ומריבות נגררים בשל כך?! זכור! הדבר הבטוח ביותר אינו בטוח עד שנעשה, אם תלך מראש עם הבנה ברורה שבשר ודם הוא בסך הכל בשר ודם, ונסיבותיו יכולות להשתנות מרגע לרגע ופעמים שאין רגע זה אחראי למשנהו, לא תפתח צפיות גבוהות ומיותרות שסופם עלול להביאך בין היתר אף לכעס - הפחת את רמת הצפיות שלך מאחרים! 

 

גם כאשר הגעת למצב שלמרות סף צפיותך הנמוכות הצליח חברך להביאך לכדי מבחן הכעס השתמש בעצה הרביעית: "אל תדון את האדם עד שתגיע למקומו" - שים עצמך במקומו, חשוב על כל הנסיבות העלולות להביא אדם למצב בו נמצא חברך, חשוב היטב מה היה עלול להביא אותך להתנהג כמוהו? האם סיבות גופניות או אולי נפשיות מיוחדות היו גורמות גם לך להכעיס אחרים באותה מידה? אם אתה חושב שישנם סיבות שעלולות להביאך למקומו, דמה בנפשך שאלו הם סיבותיו, והחלף את כעסך ברחמנות וחמלה, אך אם לא מצאת בדמיונך סיבות "מצדיקות" להתנהגות זאת, כנראה שמצבו הרבה יותר אומלל ממה שאתה מסוגל לחשוב - הינך צריך להתייחס אליו ביתר "חמלה וסלחנות" ובטח שלא בכעס.

 

ניתן ללמוד מחז"ל עוד ועוד עצות להתמודדות עם רגש זה, אך נראה שכל מה שמביא את האדם לידי שליטה נכון הוא, על מלחמת היצרים נאמר "בתחבולות תעשה לך מלחמה" רבות הם התחבולות, צבא צבא ותחבולותיו, אפקט כל תחבולה אינדיבידואלית היא, יש אדם שפעילות נשימתית נכונה בשעת מבחן מועילה לו ביותר, ואילו אחר יעדיף זימזום של ניגון שקט, השלישי יבחר בספינת הדמיון שתשאהו ברגע שלפני ההתפרצות אל עבר גלי הים ובמקום האובייקט המכעיס יראה את תנודות המים ודגי הים, טכניקות רבות ניתן לאמץ אך בסיס הצלחת כולם אחד הוא "ההכרה בכעס כרגש עז ההורס כל חלקה טובה מנטאלית ופיזית, וההכרה ביכולת השליטה עליו"

 

סוף דבר: "אם תכעס על הכעס לא תכעס לעולם"

   
מפת העץ
חשיבה חיובית: איך מיישמים את זה לינה בכר 01/10/2005 21:13:01 
שליטה רגשית - ההתמודדות עם הכעס אביחי 30/09/2005 05:18:27  אתה כאן
 לרמב"ם יש עצה בדרך האמצע כוח האמונה 02/10/2005 10:55:13 
  אביחי. 02/10/2005 12:51:33  
 "המשבר כלים" - כלים? יהודה בכר 03/10/2005 09:52:38 
 יתכן, אך אין זה פשטות דבריהם... כמבואר בבבלי. אביחי. 03/10/2005 10:34:02 
 שנה טובה ומתוקה יהודה בכר 03/10/2005 13:16:10 
 אתה טוב יהודה אביחי. 03/10/2005 16:37:22 
  יהודה בכר 03/10/2005 17:33:04  
שנה טובה טובה טובה מור, 29/09/2005 23:36:42 
דפי נחיתה   /   בניית אתריםבניית אתרים   /   הקמת פורוםהקמת פורום