תאריך 23/04/2005 15:01:04
מאת רמי נוי
נושא וכל המרבה לספר ביציאת מצרים – הרי זה משובח.

וכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח
ליקט, פירש, הגיה, העיר ופיסק:  רמי נוי


כל שנה , בליל הסדר קוראים אנו , מצוות אנשים מלומדה את השורות הללו. אחר כך אנו עוברים על אותם סיפורים אותם מדרשים, ואותה אריתמטיקה של חמישים מכות, מאה מכות, וכיוצא באלה.

 

לכבוד חג הפסח, רציתי להביא לכם, מעט מזעיר, על קצה המזלג,  כמה מן האגדות והמדרשים המופלאים של המסורת היהודית הקשורה ליציאת מצרים.  את רוב האגדות הנמצאות כאן, תוכלו למצוא בניסוח ועיבוד מעט שונים, בספרם המופלא של ביאליק ורבניצקי :"ספר האגדה".

 

ואם כולכם מכירים את המדרשים המופלאים הללו, עמכם הסליחה.

 

הנשים אחראיות ליציאת מצרים – או גפילטע פיש טשולנט וסקס בחיק הטבע

 

דרש רב עוירא: בשכר נשים צדקניות שבאותו הדור, נגאלו ישראל ממצרים.

 

בשעה שיוצאות לשאוב מים, הקדוש ברוך הוא מזמין להן דגים קטנים בכדיהן, ושואבות מחצה מים ומחצה דגים, ובאות ושופתות שתי קדרות, אחת של חמין ואחת של דגים, ומוליכות אצל בעליהן לשדה, ומרחיצות אותם, וסכות אותם, ומאכילות אותם, ומשקות אותם, ונזקקות להם בין שפתיים [מזדווגות עמם בתחום השדה, במקום מוצנע], ובאות לבתיהן.

 

וכיוון שמגיע זמן מולדיהן [הלידה], הולכות ויולדות בשדה תחת התפוח, שנאמר: "תחת התפוח עוררתיך, שמה חִבלתך אמך, שמה חבלה ילדתך" (שיר השירים ח, ה). והקדוש ברוך הוא שולח מלאך משמי מרום, ומנקה את ילדיהן, ומשפר אותם כחָיה [מיילדת] זו שמשפרת את הולד. ומלקט להם שני עיגולים [כיכרות], אחד של דבש ואחד של שמן, שנאמר: "ויניקהו דבש מסלע ושמן מחלמיש צור" (דברים לב, יג)

 

 
 
 
עבודת פרך

 

אמר רבי  פנחס הכהן בר חמא:

היו במצרים משבעים לשון ולא היו משעבדים אלא את ישראל שנאמר: "וימררו את חייהם בעבודה קשה" מהו "ובכל עבודה בשדה"? אלא לאחר שהיו עושין מלאכתן בטיט ובלבנים ובאין לנוח בערב בבתיהן בא המצרי ואומר לו: "צא לקט לי ירק מן הגנה, בקע לי את העץ הזה, מלא לי חבית זו מן המים..."

 

מהו: את כל עבודתם וגו´? שהיו נותנין עבודת האיש על האשה ועבודת האשה על האיש אומר לאיש: "קום לוש ואפה, אומר לאשה: "מלאי חבית זו, בקעי העץ הזה, לכי לגינה הביאי ירקות.

 

הבה נתחכמה

 

וישימו עליו שרי מסים  והרי צריך להיות כתוב "עליהם"  ומדוע נכתב "עליו"? מלמד שהביאו מלבן  (מכשיר לייצור לבנים) ותלו לפרעה בצווארו וכל ישראלי שאומר "איסטניס אני ( לא נאה לי לעבוד בלבנים...) ",  אומרים  לו "כלום איסטניס אתה מפרעה?".

 

בשעה שאמר הבה נתחכמה לו קבץ פרעה את כל ישראל ואמר להם: "בבקשה מכם, עשו עמי היום בטובה"  היינו שכתוב,  בפרך, בפה רך.

 

נטל סל ומגרפה וכל מי שהיה רואה פרעה נוטל סל ומגרפה ועושה בלבנים היה עושה כמוהו. מיד הלכו ישראל בזריזות ועשו אומנות עמו כל היום לפי כוחם ,לפי שהיו בעלי כוח וגיבורים.

 

כיון שהחשיך העמיד עליהם נוגשים ואמרו להם: "חשבו את הלבנים!". מיד עמדו ומנו אותם ואמר להם: מספר כזה אתם מעמידים לי בכל יום. מינה נוגשים של מצרים על שוטרים של ישראל. אם היו באים הנוגשים ומונים את הלבנים ונמצאו חסרות, היו השוטרים מוכים על יתר העם ולא היו מוסרים אותם ביד הנוגשים, והיו אומרים: "מוטב לנו ללקות ואל יכשלו יתר העם"

 

 

אין עוד כמשה

 

רבי היה יושב ודורש ונתנמנם הציבור, בקש לעוררן, אמר:  "ילדה אישה אחת במצרים שישים ריבוא בכרס אחת!" , והיה שם תלמיד אחד ורבי ישמעאל ברבי יוסי שמו אמר לו – איך זה יכול להיות?  כן, אמר לו "זו יוכבד שילדה את משה ששקול כנגד שישים ריבוא של ישראל".

 

 

משה יוצא אל אחיו

 

שתי יציאות יצא אותו צדיק וכתבן הקב"ה זו אחר זו. ויצא ביום השני - הרי שתיים.

 

"וירא בסבלותם" מהו וירא? שהיה רואה בסבלותם ובוכה ואומר: "חבל לי עליכם, מי ייתן מותי עליכם" שאין לך מלאכה קשה ממלאכת הטיט! והיה נותן כתפיו ומסייע לכל אחד ואחד מהן.

 

 ר´ אלעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר ראה משא גדול על קטן ומשא קטן על גדול ומשא איש על אשה ומשא אשה על איש ומשא זקן על בחור ומשא בחור על זקן והיה מניח דרגון (סימני הדרגה של משה כנסיך מצרים) שלו והולך ומיישב להם סבלותיהם ועושה כאלו מסייע לפרעה. אמר לו הקב"ה: "אתה הנחת עסקיך והלכת לראות בצערן של ישראל ונהגת בהן מנהג אחים אני מניח את העליונים ואת התחתונים"

 

משה ואהרון לפני פרעה

 

שהלך אצל פרעה מה כתיב שם, ואחר באו משה ואהרן. אמר רבי חייא בר אבא, יום פרוזבטיא (חג) של פרעה היה, והיו כל המלכים באין ומעטרין ( מכתירים)  אותו, שיהיה קוזמוקרטור ( שליט עליון, שליט היקום) על כל המלכים.

 

משעטרו אותו, היו משה ואהרן עומדים על פתח פלטרין ( ארמונו)  של פרעה.

 

 נכנסו משרתיו אליו ואמרו לו: " שני זקנים עומדין בפתח"

וישאל פרעה את עבדיו: "יש בידם עטרות?"

 אמרו לו:  "לאו"

אמר להם: "באחרונה יכנסו"

.

וארבע מאות פתחים היו לפלטרין של פרעה, ועל כל פתח ופתח אריות ודובים ושאר חיות רעות, ולא הייתה ברייה יכולה להיכנס שם עד שהיו מאכילים אותם בשר שלא יזיקו להם , וכשבאו משה ואהרון, היו רואין שהם דומים למלאכי השרת, ורום קומתן כארזי לבנון וגלגלי עיניהם דומים לגלגלי חמה וזקנות שלהם כאשכולות תמרה וזיו פניהם כזיו החמה ומטה האלוהים בידם שחקוק עליו שם המפורש ודיבור פיהם כאש שלהבת ומיד נפל פחדם עליהם.

 

נתקבצו כל החיות, סובבים אותם ומלחכים רגליהם, והתחילו ללוותם עד שבאו לפני פרעה.

 

 כל מלכי מזרח ומערב כשראו אותם נפל פחדם עליהם.

 

וזיע ורתת וחלחלה אחז לפרעה ולכל היושבים לפניו והסירו כתריהם מעל ראשיהם והשתחוו להם.

 

באותה שעה הוצרך פרעה לנקביו ונכנס לבית הכסא ונזדמנו לו שנים עשר עכברים והיו נושכים אותו בכל צד מושבו וצעק צעקה גדולה ומרה עד ששמעו קול צעקתו גדולי המלכות.

 

 ואחר כך חזר וישב על כיסאו ונתחזק לבו. אמר למשה ואהרן:  "מי אתם ומאין באתם ומי שיגרכם אצלי?"

אמרו לו: " אלוהי העברים שלחני אליך, שלח את עמי ויעבדוני!

 

 מיד אמר: "לא ידעתי את ה´ מעולם לא שלח לי אגרת שלום ולא הביא לי דורון."

 

 נמצאו עומדין לפני פרעה.

 אמר להם:" מה אתם מבקשין?"

 אמרו לו: "אלוהי העברים שלחני אליך לאמר שלח את עמי ויעבדוני"

אמר להם: "מי ה´ אשר אשמע בקולו, ולא היה יודע לשלוח לי עטרה, אלא בדברים אתם באים, לא ידעתי את ה´ ..."´.

 

אמר רבי לוי, באותה שעה הוציא דפתרא של אלוהות (רשימת האלילים), התחיל קורא:  אלוהי אדום, אלוהי  מואב, אלוהי  צידון, וכן כולם.

 

אמר להם: "הרי קראתי כל כתבי ואין שם שמו של אלוהיכם?"

 

אמר רבי לוי, משל למה הדבר דומה, לכהן שהיה לו עבד שוטה. יצא הכהן חוץ למדינה, הלך העבד לבקש את רבו בבית הקברות.

 

 התחיל צווח לבני אדם שעומדין שם: "לא ראיתם בכאן רבי?". אמרו לו: רבך לא כהן הוא? אמר להם: הן. אמרו לו: "שוטה, ומי ראה כהן בבית הקברות?"

כך אמרו לו משה ואהרן לפרעה:"שוטה. אלוהות אלו שאתה אומר, מתים הן, אבל ה´ אלוהים אמת, הוא אלוהים חיים ומלך עולם".

אמר להם פרעה: "בחור הוא? זקן הוא? כמה שנותיו? כמה עיירות לכד? כמה מדינות כבש?, כמה שנים יש לו מיום שעלה למלכות?."

אמרו לו:"אלהינו כוחו וגבורתו מלא עולם!, הוא היה עד שלא נברא העולם, והוא יהיה בסוף כל העולמים, והוא יצרך ונתן בך רוח חיים"

 

אמר להן: "ומה מעשיו?"

 

אמרו לו: "נוטה שמים וארץ, וקולו חוצב להבות אש, מפרק הרים ומשבר סלעים, קשתו אש, חציו שלהבות, רומחו לפיד, מגנו עננים, חרבו ברק, יוצר הרים וגבעות, מכסה שמים בעבים, מוריד גשמים וטללים, מפריח דשאים ומדשן פירות, ועונה חיות (יולדות , כאשר הן מקשות ללדת) , צר את העובר במעי אמו ומוציאו לאוויר העולם, מסיר מלכים ומקים מלכים.

 

אמר להם:  "מתחילה שקר אתם מדברין, שאני הוא אדון העולם, ואני בראתי עצמי ואת הנילוס, שנאמר, לי יאורי ואני עשיתני (יחזקאל  כ"ט ג´)"

 

 באותה שעה קבץ את כל חכמי מצרים, אמר להם: "שמא שמעתם שמעו של אלהיהם של אלו?"

 

אמרו לו:"שמענו שבן חכמים הוא בן מלכי קדם"

 

 אמר להם הקדוש ברוך הוא, לעצמכם קראתם חכמים ולי בן חכמים? חייכם, שאני מאבד חכמתכם!" שנאמר, חכמי יועצי פרעה עצה נבערה איך תאמרו אל פרעה בן חכמים אני בן מלכי קדם (ישעיהו י"ט יא´). ראה מה כתיב בהן, ואבדה חכמת חכמיו ובינת נבוניו תסתתר (שם כ"ט יד´).

 

השיב פרעה למשה ואהרן: "איני יודע מה אתם אומרים, מי ה´ אשר אשמע בקולו??  

 

אמר לו הקדוש ברוך הוא:  " רשע, מי ה´ אמרת?  מי אתה לוקה. מי עולה בגימטריא חמישים, אלו חמישים מכות שהביא הקדוש ברוך הוא על המצריים במצרים,

 
 
 


 
   
מפת העץ
עייזר ויצמן מות הפטפטן החינני / צילומי זכרון יורם המזרחי  
וכל המרבה לספר ביציאת מצרים – הרי זה משובח. רמי נוי  
 לרמי נוי: מאמר יפה מעניין ואפילו מחדש! חג שמח רפי אשכנזי   
 תודה לך אשכנזי וחג שמח, אבל: רמי נוי  
 רמי, אכן הרבית לספר ביציאת מצרים שמעון מנדס  
 תודה מנדס וחג שמח ושוב טעות בידך רמי נוי  
 רמי, אני מודע לליקוטי האגדות.... שמעון מנדס  
 כמובן שהקטע על העכברים הנושכים את פרעה בישבנו רמי נוי  
 בְּכָל דּוֹר וָדוֹר חַיָּב אָדָם לִרְאוֹת אֶת עַצְמו אבנר אברהם  
 חג שמח לאבנר ולכולם אניקה   
 חג שמח גם לך אבנר רמי נוי   
 תודה רמי סיפורים מאלפים ומעניינים דליה  
 וחג שמח ונעים לכל באי הקולמוס דליה   
 חג שמח רמי. מדרשים נאים הבאת רפי גטניו   
משקפת שדה - טור שבועי יורם המזרחי  
הקמת פורום דפי נחיתה   /   הקמת פורום הקמת פורום