הבאות לביטוי בשיר - קשורות לתחושות נתן יונתן בנפול בנו

3 נקודות